Numer Albański od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Jeden Një -
2 Dwa Dy -
3 Trzy Tre -
4 Cztery Katër -
5 Pięć Pesë -
6 Sześć Gjashtë -
7 Siedem Shtatë -
8 Osiem Tetë -
9 Dziewięć Nëntë -
10 Dziesięć Dhjetë -
11 Jedenaście Njëmbëdhjetë -
12 Dwanaście Dymbëdhjetë -
13 Trzynaście Trembëdhjetë -
14 Czternaście Katërmbëdhjetë -
15 Piętnaście Pesëmbëdhjetë -
16 Szesnaście Gjashtëmbëdhjetë -
17 Siedemnaście Shtatëmbëdhjetë -
18 Osiemnaście Tetëmbëdhjetë -
19 Dziewiętnaście Nëntëmbëdhjetë -
20 Dwadzieścia Njëzet -
21 Dwadzieścia jeden Njëzet e një -
22 Dwadzieścia dwa Njëzet e dy -
23 Dwadzieścia trzy Njëzet e tre -
24 Dwadzieścia cztery Njëzet e katër -
25 Dwadzieścia pięć Njëzet e pese -
26 Dwadzieścia sześć Njëzet e gjashtë -
27 Dwadzieścia siedem Njëzet e shtatë -
28 Dwadzieścia osiem Njëzet e tetë -
29 Dwadzieścia dziewięć Njëzet e nëntë -
30 Trzydzieści Tridhjetë -
31 Trzydzieści jeden Tridhjetë një -
32 Trzydzieści dwa Tridhjetë e dy -
33 Trzydzieści trzy Tridhjetë e tre -
34 Trzydzieści cztery Tridhjetë e katër -
35 Trzydzieści pięć Tridhjetë e pesë -
36 Trzydzieści sześć Tridhjetë e gjashtë -
37 Trzydzieści siedem Tridhjetë e shtatë -
38 Trzydzieści osiem Tridhjetë e tetë -
39 Trzydzieści dziewięć Tridhjetë e nëntë -
40 Czterdzieści Dyzetë -
41 Czterdzieści jeden Dyzet e një -
42 Czterdzieści dwa Dyzet e dy -
43 Czterdzieści trzy Dyzet e tre -
44 Czterdzieści cztery Dyzet e katër -
45 Czterdzieści pięć Dyzet e pesë -
46 Czterdzieści sześć Dyzet e gjashtë -
47 Czterdzieści siedem Dyzet e shtatë -
48 Czterdzieści osiem Dyzet e tetë -
49 Czterdzieści dziewięć Dyzet e nëntë -
50 Pięćdziesiąt Pesëdhjetë -
51 Pięćdziesiąt jeden Pesëdhjetë e një -
52 Pięćdziesiąt dwa Pesëdhjetë e dy -
53 Pięćdziesiąt trzy Pesëdhjetë e tre -
54 Pięćdziesiąt cztery Pesëdhjetë e katër -
55 Pięćdziesiąt pięć Pesëdhjetë e pesë -
56 Pięćdziesiąt sześć Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Pięćdziesiąt siedem Pesëdhjetë e shtatë -
58 Pięćdziesiąt osiem Pesëdhjetë e tetë -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sześćdziesiąt Gjashtëdhjetë -
61 Sześćdziesiąt jeden Gjashtëdhjetë e një -
62 Sześćdziesiąt dwa Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sześćdziesiąt trzy Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sześćdziesiąt cztery Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sześćdziesiąt pięć Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sześćdziesiąt sześć Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sześćdziesiąt siedem Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sześćdziesiąt osiem Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Siedemdziesiąt Shtatëdhjetë -
71 Siedemdziesiąt jeden Shtatëdhjetë e një -
72 Siedemdziesiąt dwa Shtatëdhjetë e dy -
73 Siedemdziesiąt trzy Shtatëdhjetë e tre -
74 Siedemdziesiąt cztery Shtatëdhjetë e katër -
75 Siedemdziesiąt pięć Shtatëdhjetë e pesë -
76 Siedemdziesiąt sześć Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Siedemdziesiąt siedem Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Siedemdziesiąt osiem Shtatëdhjetë e tetë -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Osiemdziesiąt Tetëdhjetë -
81 Osiemdziesiąt jeden Tetëdhjetë e një -
82 Osiemdziesiąt dwa Tetëdhjetë e dy -
83 Osiemdziesiąt trzy Tetëdhjetë e tre -
84 Osiemdziesiąt cztery Tetëdhjetë e katër -
85 Osiemdziesiąt pięć Tetëdhjetë e pesë -
86 Osiemdziesiąt sześć Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Osiemdziesiąt siedem Tetëdhjetë e shtatë -
88 Osiemdziesiąt osiem Tetëdhjetë e tetë -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Tetëdhjetë e nëntë -
90 Dziewięćdziesiąt Nëntëdhjetë -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Nëntëdhjetë e një -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Nëntëdhjetë e dy -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Nëntëdhjetë e tre -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Nëntëdhjetë e katër -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Nëntëdhjetë e pesë -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Nëntëdhjetë e tetë -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sto Njëqindë -